حذف و اضافه

ماده 17: دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ،  فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید، مشروط بر آن که تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

ماده 18: در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 3/17 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاًآنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

ماده 19: حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک