حدود اختیارات دانشگاه در برنامه درسی

حدود اختیارات دانشگاه در برنامه درسی

ماده 7 : تمام دانشگاهها موظفند برنامه‌های درسی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی را اجرا نمایند.

ترتیب دروس یا رعایت پیش­نیازها، روش تدریس، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک