توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک