تغییر رشته

تغییر رشته

ماده 55 : دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند ، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد :

1 ـ ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2 ـ حداقل1/6 و حداکثر 2/3 واحدهای دوره را گذرانده باشد.

3 ـ نمره آزمون ورودی متقاضی از نمــره آزمون پایین ترین فـرد پذیرفته شده در سهمیـه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

4 ـ با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکـان گذراندن واحدهای درسـی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1 : تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است .

تبصره 2 : تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است ، موکول به احراز شرایط مربوط است .

تبصره 3 : دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی ، تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.

ماده 56 : تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح ، صورت می گیرد. در غیر این صورت ، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر، امکان پذیر است.

ماده 57 : در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی ، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد. تبصره : اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.

ماده 58 : دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذارنده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفتـه می شـود کـه به تشخیص گـروه آموزشـی ، با دروس رشتـه جدید، اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1 : دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمـرات آنها در محاسبـه میانگیـن کل منظور می شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده، بدون احتساب در میانگین ، در کارنامـه دانشجـو باقـی می ماند. در این حال، چنانچه میانگین کـل واحدهـای پذیرفتـه نشـده او کمتـر از 12 باشـد، جمعاً به عنـوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود.

تبصره 2 : در صورتـی که تعداد واحدهـای دروس پذیرفتـه نشـده دانشجـو، در حدی باشد که امکـان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طـول مـدت مجـاز تحصیل، از وی سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.

 تغییر رشته اضطراری

ماده 59: چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دوره تحصیل دچار بیمار یا سانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد، تغییر رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 55 (به استثنای بند 1 ) و ماده 57 معاف خواهد بود.

تبصره: در مواردی که دانشجو به دلایل نقص عضو یا بیماری، توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته‌های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله، نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای د رگروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد.

ماده 60: دانشجویان دوره دکترای پزشکی عمومی ،دندان پزشکی ، دارو سازی و دامپزشکی یا دوره های کارشناسی ارشد پیوسته، که به دلایلی از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند ، در صورتی که حداقل واحدهای معادل دوره کاردانی یا کارشناسی را گذرانده باشند ، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و یا احتساب واحدهایی که گذرانده اند، می توانند به یکی از رشته های گروه پزشکی یا یکی از رشته های مرتبط با آن در گروه دیگر ، در مقاطع کاردانی یا کارشناسی ، تغییر رشته دهند و پس از تطبیق واحدهای گذرانده شده ، در رشته جدید به ادامه تحصیل بپردازند.

تبصره: در صورتی که دانشگاه مبدأ ، فاقد رشته متناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد، شورای آموزشی دانشگاه نظر خود را دایر بر تغییر رشته دانشجو ، حسب المورد به معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری با معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند ، تا دانشجو را در یکی ازدانشگاههای دیگر جایابی نماید.

ماده 61: متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم، حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزشی دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید.

ماده 62: تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است در این حال برای این گونه دانشجویان، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می شود.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک