تغییر رشته اضطراری

تغییر رشته اضطراری

ماده 59: چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دوره تحصیل دچار بیمار یا سانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد، تغییر رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 55 (به استثنای بند 1 ) و ماده 57 معاف خواهد بود.

تبصره: در مواردی که دانشجو به دلایل نقص عضو یا بیماری، توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته‌های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله، نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای د رگروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد.

ماده 60: دانشجویان دوره دکترای پزشکی عمومی ،دندان پزشکی ، دارو سازی و دامپزشکی یا دوره های کارشناسی ارشد پیوسته، که به دلایلی از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند ، در صورتی که حداقل واحدهای معادل دوره کاردانی یا کارشناسی را گذرانده باشند ، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و یا احتساب واحدهایی که گذرانده اند، می توانند به یکی از رشته های گروه پزشکی یا یکی از رشته های مرتبط با آن در گروه دیگر ، در مقاطع کاردانی یا کارشناسی ، تغییر رشته دهند و پس از تطبیق واحدهای گذرانده شده ، در رشته جدید به ادامه تحصیل بپردازند.

تبصره: در صورتی که دانشگاه مبدأ ، فاقد رشته متناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد، شورای آموزشی دانشگاه نظر خود را دایر بر تغییر رشته دانشجو ، حسب المورد به معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری با معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند ، تا دانشجو را در یکی ازدانشگاههای دیگر جایابی نماید.

ماده 61: متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم، حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزشی دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید.

ماده 62: تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است در این حال برای این گونه دانشجویان، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می شود.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک