تغییر رشته

تغییر رشته

ماده 55 : دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند ، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد :

1 ـ ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2 ـ حداقل1/6 و حداکثر 2/3 واحدهای دوره را گذرانده باشد.

3 ـ نمره آزمون ورودی متقاضی از نمــره آزمون پایین ترین فـرد پذیرفته شده در سهمیـه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

4 ـ با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکـان گذراندن واحدهای درسـی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1 : تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است .

تبصره 2 : تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است ، موکول به احراز شرایط مربوط است .

تبصره 3 : دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی ، تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.

ماده 56 : تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح ، صورت می گیرد. در غیر این صورت ، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر، امکان پذیر است.

ماده 57 : در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی ، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد. تبصره : اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.

ماده 58 : دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذارنده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفتـه می شـود کـه به تشخیص گـروه آموزشـی ، با دروس رشتـه جدید، اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1 : دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمـرات آنها در محاسبـه میانگیـن کل منظور می شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده، بدون احتساب در میانگین ، در کارنامـه دانشجـو باقـی می ماند. در این حال، چنانچه میانگین کـل واحدهـای پذیرفتـه نشـده او کمتـر از 12 باشـد، جمعاً به عنـوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود.

تبصره 2 : در صورتـی که تعداد واحدهـای دروس پذیرفتـه نشـده دانشجـو، در حدی باشد که امکـان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طـول مـدت مجـاز تحصیل، از وی سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک