تعریف انتقال

تعریف انتقال

ماده 38: انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

ماده 39: انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه‌های تهران ممنوع است جز در موارد زیر:

شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد، به تأیید مراجع ذیربط.

تبصره1: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره2: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تأیید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 3: در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص می دهد ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان ، دانشجو باشد ، اگر رشته تحصلی دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر) موجود نباشد ، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4: به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلو گیری از سرگردانی آنان در تعیین محل تحصیل، کمیته‌ای در معاونت دانشجویی دو وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل می‌شود. این کمیته می‌تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی در هر یک از دانشگاههای تهران، سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی کند.

ماده 40:انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر، در یک رشته و در یک مقطع، به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، بلامانع است.

ماده 41: انتقال از دوره های شبانه به روزانه، از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، بلامانع است.

انتقال فرزاندان اعضای هیات علمی

ماده 42: انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه صورت می‌گیرد و این ضوابط توسط دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابلاع می‌شود.

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

ماده 43: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج  از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل مطابق آیین‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شورای عالی برنامه‌ریزی  تصویب و ابلاغ شده است.

ماده 44: دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.

ماده 45: دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداکثر ، ظرف یک هفته ، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد. و دانشگاه مقصد مکلف است ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی ، نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نماید.
تبصره: در صورت موافقت با انتقال،کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می‌شود.

ماده 46: در صورت انتقال فقطواحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 است ، بر عهده دانشگاه مقصد است در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد. 
تبصره : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده ،فقط در محاسبه میانگین کل او محاسبه می شود.

ماده 47: مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود . و در مدرک،  تعداد واحدهای گذارنده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدأ و مقصد ، با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

ماده 48:انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک