تعریف انتقال

تعریف انتقال

ماده 38: انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

ماده 39: انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه‌های تهران ممنوع است جز در موارد زیر:

شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد، به تأیید مراجع ذیربط.

تبصره1: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره2: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تأیید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 3: در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص می دهد ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان ، دانشجو باشد ، اگر رشته تحصلی دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر) موجود نباشد ، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4: به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلو گیری از سرگردانی آنان در تعیین محل تحصیل، کمیته‌ای در معاونت دانشجویی دو وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل می‌شود. این کمیته می‌تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی در هر یک از دانشگاههای تهران، سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی کند.

ماده 40:انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر، در یک رشته و در یک مقطع، به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، بلامانع است.

ماده 41: انتقال از دوره های شبانه به روزانه، از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، بلامانع است.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک