تعداد واحد

تعداد واحد

ماده 10: تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:

دوره های کاردانی: بین 68 تا 72 واحد

دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته‌های فنی و مهندسی: 130 تا 135 واحد

دوره های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی: 130 تا 140 واحد

دوره کارشناسی ناپیوسته: 67 تا 70 واحد

دوره کارشناسی ارشد پیوسته: 172 تا 182 واحد

ماده 11: هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 1: در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 3: اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .

تبصره 4: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد ، حتی اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه، می تواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند.

تبصره 5 : تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک