بخشنامه نه گانه نظام وظیفه

 

موضوع بخش نامه : تحویل اصل مدارک تحصیلی دانشجویان پسر

عطف به بخش نامه9 گانه نظام وظیفه به شماره 57264/5/41 مورخ 4/9/82 به استحضار می رساند دانشجویان پسری که جهت دریافت گواهینامه موقت و دانشنامه و ریز نمرات مراجعه می کنند با توجه به داشتن شرایط ذیل می توانند اقدام فرمایند.

  1. دارندگان کارت پایان خدمت دوره ضرورت
  2. دارندگان کارت معافیت دائم
  3. گواهی صادره از نیروی نظامی و انتظامی مبنی براستخدام درنیروهای مذکور.
  4. گواهی صادره ازنیروی نظامی و انتظامی مبنی براشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت اولیه
  5. . گواهی اشتغال به تحصیل یا خدمت دروزارت بهداشت آموزش و پرورش سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و آموزشگاه فنون هواپیمائی
  6. برگ اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت درمدت اعتبارآن
  7. کارت معافیت موقت درمدت اعتبار
  8. گواهی صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی و معاونتهای وظیفه استانهای کشور .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به این آدرس مراجعه نمایید:

http://www.msrt.ir/sites/ddstu/lists/list1/view1.aspx  


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک