آیین نامه غیبت در امتحانات

 

 

  1. چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.

  2. مسافرت در طول امتحانات پایان نمیسال، دلیل موجهی برای غیبت نخواهد بود و غیبت در این مورد غیرموجه است.

  3. چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به شرکت در امتحان نباشد، می بایست فقط به درمانگاه دانشگاه مراجعه کرده و توسط پزشک دانشگاه معاینه و در صورت لزوم گواهی لازم صادر گردد.

  4. چنانچه دانشجو در تاریخ امتحان در بیمارستان بستری شود، می بایست در همان تاریخ بستری، مراتب را به اطلاع درمانگاه دانشگاه رسانده و پس از ترخیص، کلیه مدارک بیمارستان را جهت بررسی به درمانگاه دانشگاه ارائه نماید.

  5. کسانی که مبتلا به ناراحتی های روانی و اعصاب بوده، به نحوی که امکان شرکت در امتحان برای آنها میسر نباشد، بایستی براساس گواهی های تأیید شده و طبق ضوابط، ترم خود را به طور کامل و در موعد مقرر حذف نمایند. حذف ننمودن ترم ملاک آمادگی برای ادامه ترم و شرکت در امتحانات است، و غیبت در امتحان برای اینگونه افراد، غیر موجه تشخیص داده می شود.

  6. چنانچه غیبت دانشجویی در جلسه امتحان توسط کمیسیون پزشکی بررسی دلایل موجه تشخیص داده شود، درس مربوط به آن امتحان در کارنامه دانشجو به شکل حذف ثبت می شود. در این صورت، چنانچه در نتیجه حذف، واحدهای دانشجو از حدنصاب لازم (12 واحد) کمتر گردد، یک ترم کامل محسوب شده و مشمول مقررات یک ترم کامل می گردد.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک