آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز

مقررات رتبه اول

نامه شماره 2146/21 مورخ 13/2/77 معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

مقدمه :

در اجرای بند 2 ماده 2 آئین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور برقراری تسهیلات ویژه آموزشی برای دانشجویان ممتاز در مقطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای ( پزشکی و دامپزشکی ) این آئین نامه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود .

ماده 1 – دانشجویانی که می توانند از مزایای این آئین نامه بهره مند شوند ، عبارتند از:

الف – برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

ب – برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش ( موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش آموزان برگزیده در دانشگاهها بدون شرکت در آزمون سراسری )

ج – برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با معرفی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تبصره 1 – برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند الف ، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آنها در آزمون سراسری حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط بالاتر باشد.

تبصره 2 – دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بندهای الف تا ج باشند اما به دلیل داشتن ویژگیهای استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط و تائید شورای آموزشی دانشگاه دانشجوی ممتاز شناخته شوند ، از سوی دانشگاه به شورا معرفی می شوند تا پس از بررسی و تائید شورا بتوانند از مزایای این آئین نامه بهره مند شوند .

ماده 2 – در هر یک از دانشگاهها معاونت آموزشی عهده دار انجام کلیه امور مربوط به استعدادهای درخشان در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت ، دانشگاه می تواند نسبت به تاسیس دفتر ویژه استعدادهای درخشان در حوزه معاونت آموزشی اقدام نماید.

ماده 3 – برای نظارت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجوی ممتاز ، دانشگاه یکی از اعضای هیات علمی دارای مرتبه استادیاری و بالاتر را به عنوان استادمشاور وی تعیین می نماید .

تبصره – حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضی توسط دانشگاه تعیین و پرداخت می شود .

ماده 4 – دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس عمومی و پایه را بنا به پیشنهاد استادمشاور و تایید مدیر گروه آموزشی مربوط ، بدون شرکت در کلاس ، در ابتدای نیمسال تحصیلی امتحان دهد . این دروس جزو حد نصاب واحدهای دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد .

ماده 5 – دانشجوی ممتاز می تواند باتائید استاد مشاور ، برخی از دروس مورد علاقه خود را با معرفی دانشکده محل تحصیل خود در دانشکده یا دانشگاه دیگری بگذراند . دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به این دانشجویان هستند.

ماده 6 – بنا به تشخیص استاد مشاور و تائید مدیر گروه آموزشی مربوط ، دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس اصلی و تخصصی را به طور اختصاصی زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در کلاس بگذراند.

ماده 7 – دانشگاه می تواند به منظور آموزش مباحث جدیدعلمی به دانشجویان ممتاز ،‌ نسبت به تشکیل کلاس ویژه با تعداد کمتر از حد نصاب برای آنان اقدام نماید .

ماده 8 – به منظور استفاده مطلوب دانشجویان ممتاز از متون خارجی ، دانشگاه نسبت به برگزاری کلاسهای ویژه آموزش زبان خارجی برای این دانشجویان اقدام می نماید.

ماده 9 – دانشجوی ممتاز در هر نیمسال تحصیلی می تواند با تایید استادمشاور ،‌ حداکثر تا 27 واحد درسی انتخاب کند .

ماده 10 – دانشگاه موظف است تمهیدات لازم را برای شرکت دانشجویان ممتاز در کنفرانس های علمی و کارگاههای آموزشی داخلی فراهم نماید .

ماده 11 – دانشگاه دراختصاص امکاناتی مانند بورس تحصیلی ، کمک هزینه تحصیلی ، خوابگاه ، بن خرید کتاب ، استفاده از کتابخانه ها و آزمایشگاهها و ... باید برای دانشجویان ممتاز تسهیلات ویژه قائل شود .

ماده 12 – دانشگاه می تواند با درخواست دانشجوی ممتاز برای تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی پس از تائید استاد مشاور موافقت نماید .

تبصره – مقررات تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی طی دستورالعمل جداگانه ای ابلاغ می شود .

ماده 13 – چنانچه میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال متوالی یا متناوب از 17 کمتر باشد ، او نمی تواند از تسهیلات این آئین نامه استفاده کند . در این صورت مطابق مقررات معمول به تحصیل خود ادامه خواهد داد .

ماده 14 – وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاهها حسب مورد ، برای استفاده دانشجویان ممتاز از امکانات مراکز اطلاع رسانی ، مؤسسات پژوهشی ، باشگاه دانش پژوهان جوان و ... اقدامات لازم رامعمول می دارند .

ماده 15 – وزارت فرهنگ و آموزش عالی از محل اعتبارات متمرکز خود بودجه ای را به نسبت تعداد دانشجویان ممتاز دانشگاهها به آنها اختصاص می دهد .

ماده 16 – این آئین نامه در 16 ماده و 4 تبصره درجلسه مورخ 5/11/77 شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک