آیین نامه برگزاری امتحانات

آیین نامه برگزاری امتحانات

 1. امتحانات پایان نمیسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
 2. حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان فقط از طریق کارت ورود به جلسه ممهور به مهر آموزش انجام می گیرد.
 3. کلیه امتحانات راس ساعت و روز اعلام شده برگزار می گردد، برای تأخیر در امتحان نمره صفر منظور می شود ، لذا توصیه می گردد حداقل یک ربع ساعت قبل از شروع هر امتحان پس از مشاهده شماره صندلی خود به محل امتحان مراجعه نمایند.
 4. با موضوع تقلب در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب به شرح زیر است:

  • داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده.
  • استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت ، جزوه و کتاب غیرمجاز
  • رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان
  • رد و بدل کردن هرگونه وسیله نظیر ماشین حساب ، قلم، خط کش و غیره بدون هماهنگی با مراقبین.
  • استفاده از تلفن همراه به هر دلیل (تلفن همراه باید در طول جلسه امتحان خاموش باشد.)
  • نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی.
  • نوشتن هر گونه اطلاعات بر روی دست یا لباس ، میز و نیمکت.
  • برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین.
  • خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه امتحان
  • فرستادن شخص دیگری به جای خود .
 5. طبق ماده 14 آئین نامه آموزشی حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 3/17 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره 1: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از 3/17 باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود. در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزاامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک