انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی

انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی

ماده 42: انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه صورت می‌گیرد و این ضوابط توسط دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابلاع می‌شود.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک