انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

 

ماده 43: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج  از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل مطابق آیین‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شورای عالی برنامه‌ریزی  تصویب و ابلاغ شده است.

ماده 44: دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.

ماده 45: دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداکثر ، ظرف یک هفته ، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد. و دانشگاه مقصد مکلف است ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی ، نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نماید.
تبصره: در صورت موافقت با انتقال،کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می‌شود.

ماده 46: در صورت انتقال فقطواحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 است ، بر عهده دانشگاه مقصد است در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد. 
تبصره : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده ،فقط در محاسبه میانگین کل او محاسبه می شود.

ماده 47: مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود . و در مدرک،  تعداد واحدهای گذارنده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدأ و مقصد ، با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

ماده 48:انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک