ارزبابی پیشرفت تحصیلی

معیارهای ارزیابی

ماده 20: ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده 21: معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود.

ماده 22: حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هز یک از دروس الزامی مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات کیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

درس ناتمام

ماده 23:در موارد استثنایی، نمره تمرین دبیری، کار آموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب توأم با پروژه ارائه می شود ، در صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.

اعلام نمرات

ماده 24:استاد موظف است گزارش نمره نهایی هردرس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.

ماده 25:اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذی ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی ، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .

میانگین نمرات

ماده 26: در پایان هر نیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال ودر پایان دوره تحصیلی ، میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می‌شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.

تبصره 2: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراندن ، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود،به همین نحو نمرات دانشجو ، در نیمسالی که الزاما کمتر از 12 واحد انتخاب می کند ، و کسر بودن واحدها خارج از اراده اوست نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود، ولی آن نیمسال جرو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد .

نام نویسی مشروط

ماده 27: میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر این صورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی ، کتبا اطلاع دهد. و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر ، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

ماده 28: دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

اخراج دانشجوی مشروط

ماده 29: در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و  کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد ،  از ادامه تحصیل محروم می شود.
ماده 30: دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد ،از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود ، در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانده باشد و میانگین  کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد ، می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط ، مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.
تبصره: در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد ، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط ، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود ، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاده دیگر ، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود ، در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود ، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
ماده 31: دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل محروم می شود ، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.
دانشگاه پذیرنده می تواند، واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک