اخراج دانشجوی مشروط

اخراج دانشجوی مشروط

ماده 29: در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و  کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد ،  از ادامه تحصیل محروم می شود.
ماده 30: دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد ،از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود ، در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانده باشد و میانگین  کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد ، می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط ، مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.
تبصره: در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد ، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط ، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود ، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاده دیگر ، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود ، در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود ، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
ماده 31: دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل محروم می شود ، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.
دانشگاه پذیرنده می تواند، واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک