« بازگشت

توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود